>>>SEZON 2023 / 2024 – WAŻNE INFORMACJE<<<

W związku z licznymi pytaniami, które wpływają do PPN w Brzesku w ostatnim czasie oraz przypadkami nieprawidłowości

przypominamy o lekturze Regulaminu Rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,

którego wyciąg zamieszczony jest poniżej  – w rozwinięciu informacji dotyczącej rozgrywek.

Wszystkie pisma dotyczące zmian: terminy meczy, godzin rozgrywania meczy,

protesty należny składać osobiście, lub wysyłać pocztą

elektroniczną najpóźniej do Środy godz. 15:00 danego tygodnia.

Potwierdzenia opłat kar dyscyplinarnych i za żłółte kartki dostarczamy

najpóźniej do Piątku godz. 19:00 danego tygodnia.

Pisma i wiadomości, które wpłynął po w/w terminach będą rozpatrywane

w pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia ( Poniedziałek ). 

SZANOWNI PANOWIE PREZESI KLUBÓW UCZESTNICZĄCY W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ PPN BRZESKO.

Biuro Podokregu Brzesko informuje że z przedpłaty-oplaty ryczałtowej której Panowie dokonali bedą rozliczane tylko opłaty za żółte kartki otrzymane w meczu w trakcie rundy/sezonu

zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN na sezon 2023/2024

art.10 par.18 pkt. 5. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kopia/skan dowodu wpłaty musi być dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio lub drogą elektroniczną) przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier może zweryfikować zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.
Organ prowadzący rozgrywki dopuszcza i zaleca zasadę ryczałtowej opłaty za żółte kartki, którą należy uiścić przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w wysokości ustalonej przez organ prowadzący rozgrywki. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.

OPŁATY ZA KARY NAŁOŻONE PRZEZ KOMISJĘ DYSCYPLINY NIE BĘDA ROZLICZANE Z OPŁATY RYCZAŁTOWEJ-PRZEDPŁATY ZA KARTKI

TERMIN ZAPŁATY KAR NIEZWŁOCZNIE OD DATY UKAZANIA SIĘ WŁAŚCIWEGO DLA NAŁOŻONEJ KARY KOMUNIKATU ( Zgodnie z Uchwałą nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych. Aktualizacja z dnia 5 lipca 2023)

Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł – kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości

ZALEGŁOŚCI FINANSOWE PODMIOTÓW~ KLUBÓW

20 listopada 2023

 • opłaty transferowe, żółte kartki – należy uregulować natychmiastowo;
 • kary dyscyplinarne  – 30 dni od prawomocnych orzeczeń
Wiślanie Wola Przemykowska – 04.08.2023 650,00zł
Olimpia Bucze – 05.08.; 24.08.; 01.09.2022: 29.04.; 18.05.2023 2 150,00zł
Szreniawa Nowyiśnicz – 05.10.2023; 
180,00zł
Sokół Maszkienice – 04.08.2023 1 000,00zł
Grom Sufczyn – 20.10.2023 400,00zł
Jedność Paleśnica – 07.09.2023 300,00zł
Naprzód Sobolów – 24.08.2023  200,00zł
Poręba Spytkowska – 21.10.2023 110,00zł
Strazak Mokrzyska – 22.10.2023 100,00zł

Uchwała   nr  21/Z/2022  z dnia  29 czerwca 2022 roku
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości:
opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.
Art. 3

1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie (KP) lub przelewem na konto bankowe MZPN, Podokręgu.
2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za zaległości finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
3. Kary pieniężne są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne.
5. Kolegium Sędziów MZPN lub PPN odpowiada solidarnie za kary pieniężne nałożone na własnych sędziów.

Wyciąg Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

dotyczący konsekwencji nie płacenia, oraz wykonywania kar

ROZDZIAŁ IX.
INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
Art. 104

Niewykonywanie orzeczeń.

Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN,

a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:

1) klubom:
a) karę pieniężną do 100.000zł
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
e) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, pośrednikom transakcyjnym i działaczom piłkarskim:
a) karę dyskwalifikacji czasowej,
b) wykluczenie z PZPN.

enlightened

WERYFIKACJA ROZGRYWEK SEZONU 2022/2023 TABELE

KLASA OKEGOWA – otwórz >>> 2022.06_KOMUNIKAT KG NR 152a_ZAKONCZENIE ROZGRYWEK W KLASIE OKRĘGOWEJ BRZESKO

KLASA  A – otwórz >>> 2022.06_KOMUNIKAT KG NR 153_ZAKONCZENIE ROZGRYWEK W KLASIE A KEEZA BRZESKO

KLASA  B – otwórz >>> 2022.06_KOMUNIKAT KG NR 154_ZAKONCZENIE ROZGRYWEK W KLASIE B KEEZA BRZESKO

enlightened

Natomiast rejestracja zawodników, zgłaszanie zawodników 

w systemie extranet od sezonu 2021/2022 odbywa się tylko poprzez  panel klubowy:

Extranet-PZPN – https://kluby.pzpn.pl/#/LoginDetails. 

W uzasadnionych przypadkach można uzyskać pomoc w Biurze P.P.N.

w godzinach urzędowania pod adresem Brzesko ul. Okocimska 5. Należy

posiadać przy sobie: login i hasło do panelu kluby PZPN.

enlightened

Rocznik drużyn młodzieżowych w rozgrywkach sezonu

 2023/2024

JUNIORZY – od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 r.

JUNIORZY MŁODSI – od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.

TRAMPKARZE – od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.

MŁODZIKI – od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego

ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający polskie obywatelstwo

W sezonie 2023/2024 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 2003 i młodszy.

enlightened

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2023/2024

zatwierdzonego 05 lipca 2023 r. Uchwałą nr 24/Z/2023 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie,… /wyciąg/

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 6

8. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

9. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika
(Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała nr I/10 z dnia 28.01.2018 roku
Zarządu PZPN w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich)

§ 9

7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania
z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze
nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis
innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie
później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych
załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść
tam swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności
nałożonych przez niego kar. Kierownicy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie
zmian zawodników nieswoich drużyn (drużyny przeciwnika).

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w
różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
c) udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d;
b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskie lub pucharowe), nie może występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) – przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

4. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:
a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu;
b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) – przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

5. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

6. SĘDZIOWIE

§ 12

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów MZPN lub właściwe Kolegium
Sędziowskie Podokręgu z wykorzystaniem systemu Extranet. Wyznaczeni sędziowie
potwierdzają przyjęcie obsady do realizacji w systemie Extranet PZPN.

2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi
się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do
prowadzenia spotkania.

3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone
w obecności kapitanów obu drużyn.

4. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być
dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 24 godzin od
zakończenia zawodów.

5. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie
przejmuje sędzia asystent nr 1, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów albo sędzia
techniczny, jeżeli został wyznaczony. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym
sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku niestawienia się związkowych sędziów
asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu
kandydatów na sędziów asystentów.

6. Każde zawody mistrzowskie lub pucharowe – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego i niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności – muszą być rozegrane jako
mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że
rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.

7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek niestawienia się w przepisowym czasie na
boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do
rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub
drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu
zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie
pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia
zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym
samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

8. Zawody piłki nożnej nie mogą się odbyć, jeżeli przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione następujące wymagane regulaminami dokumenty:
a) druki składów wypełnione przez oba zespoły
b) znajdujące się w protokole zawodów oświadczenia kierowników drużyn lub trenerów o fakcie posiadania przez zawodników badań lekarskich zgodnych z postanowieniami § 17 ust. 1-6.
Za dopuszczenie do zawodów zawodników posiadających badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych, o których mowa §17 ust. 6 odpowiada kierownik drużyny (w przypadku braku kierownika, w następnej kolejności trener prowadzący drużynę w zawodach) przez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w protokole zawodów. Sędzia, obserwator lub delegat może żądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem złożonym przez kierownika/trenera drużyny.
c) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach
9. Zawody piłki nożnej muszą się odbyć pomimo, że przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione inne niż wskazane w ust. 8 wymagane regulaminami dokumenty, takie jak na przykład:
a) protokół weryfikacji boiska
b) lista porządkowych, służb informacyjnych lub służb technicznych
c) dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do prowadzenia zespołu (licencja trenerska)
d) licencja spikera
e) licencja kierownika ds. bezpieczeństwa
f) licencje członków służb informacyjnych
g) informacja organizatora zawodów
h) licencja klubu
i) dokument poświadczający powiadomienie policji i pogotowia o rozgrywaniu meczu
3. Fakt braku dokumentów, o których mowa w ust. 8, sędzia (obserwator, delegat) jest zobowiązany opisać w sprawozdaniu z zawodów (raporcie obserwatora, raporcie delegata). Na podstawie takiego zapisu Wydział (Komisja) Dyscypliny ukarze winny klub za uchybienia organizacyjne.

11. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy). W przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku pełną
odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

12. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji (lub
rachunku) wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie
z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu
Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać
(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość
jego dochodów oraz potrąconego podatku.

13. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot
kosztów w wysokości 70 % ryczałtu.
W przypadku meczu, który został przerwany z powodu warunków atmosferycznych (ulewa, śnieżyca,
zapadające ciemności itp.) lub dogrywania meczu przerwanego z ww. przyczyn obowiązuje
następująca zasada rozliczania sędziów i obserwatorów:
a. za rozegraną połowę lub krótszy czas gry: 70% ryczałtu;
b. za czas gry dłuższy niż pierwsza połowa: 100% ryczałtu.

14. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek
ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu
spotkania.
Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia
do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

15. Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu
prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście).
W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub
na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być
dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

16. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach,
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.

17. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i
nie mogą być zmienione. Ewentualne błędy sędziego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.

7. ZASADY ROZGRYWEK

§ 14

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i zamieścić w systemie Extranet – w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek w systemie Extranet jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy (i późniejsze zmiany terminów) rozgrywania meczów są wiążące dla zainteresowanych klubów.

4. W przypadku braku terminu, godziny i miejsca zawodów w systemie Extranet, właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza wskazane w licencji).
5. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.

6. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00. Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00 (chyba, że zapadające ciemności zmuszają do wyznaczenia meczu na wcześniejszą godzinę).
7. Wydział/Komisja Gier może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.
8. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania meczów ostatniej kolejki. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.

9. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

10. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpisu w systemie Extranet) zmienić datę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet – klub nie ma obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika.

11. W przypadku innym niż w pkt. 10, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną za pośrednictwem systemu Extranet. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika za pośrednictwem systemu Extranet. Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.
W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w przypadku najbliższego weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin przed wyznaczoną godziną zawodów) klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej – stosowną uchwałą Zarządu MZPN – dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto MZPN lub Podokręgu.
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

12. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek, w tygodniu przed ostatnią, wiosenną kolejką lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. Mecze nie rozegrane w rundzie jesiennej muszą się odbyć najpóźniej przed trzecią kolejką rundy wiosennej.

13. W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

8. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§ 16

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku (z późniejszymi zmianami) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, trenerów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.

3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:
a) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, działaczom i zawodnikom;
b) wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym;
c) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy regulaminu obiektu sportowego zgodnie z wymogami o bezpieczeństwie imprez masowych;
d) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;
e) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom;
f) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w pkt e)

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

3. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich lub oświadczeniem (§ 17, ust.6) o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

6. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (według wzoru MZPN załączonego do Regulaminu).

7. Niezależnie od postanowień ust. 6, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

8. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późniejszymi zmianami);
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późniejszymi zmianami).

9. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

10. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020, poz. 568).

11. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem w sprawozdaniu do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową.

12. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.

13. Gospodarz jest obowiązany zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność
odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

14. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.

10. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek MZPN.

2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.

3. Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas karą pieniężną lub dyskwalifikacji wg tabeli:

Nr żółtej kartki IV liga V liga Klasa   Okręgowa Klasa A Klasa B Klasa C
3 100 zł 80 zł 60 zł 50 zł 40 zł 30 zł
4 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji
6 140 zł 120 zł 90 zł 75zł 65 zł 50 zł
8 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji
9 170 zł 150 zł 120 zł 100 zł 90 zł 80 zł
12, 16, 20

itd.

2 mecze dyskwalifikacji + 200 zł 2 mecze dyskwalifikacji + 180 zł 2 mecze dyskwalifikacji + 160 zł 2 mecze dyskwalifikacji + 130 zł 2 mecze dyskwalifikacji + 110 zł 2 mecze dyskwalifikacji + 100 zł
13-15

17-19

21-23

 

200 zł

 

180 zł

 

160 zł

 

130 zł

 

110 zł

 

100 zł

4a. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł. Wpłata musi być dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem najbliższego meczu.

5. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kopia/skan dowodu wpłaty musi być dostarczony organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio lub drogą elektroniczną) przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę ryczałtowej opłaty za żółte kartki, którą należy uiścić przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w wysokości ustalonej przez organ prowadzący rozgrywki. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.

 1. PROTESTY I ODWOŁANIA
  § 22
  1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach:
  a) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;
  b) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie.
  c) zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być podpisane przez kierownika drużyny i są one wolne od opłacenia kaucji.
  2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w drodze pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w wysokości:
  – w IV lidze 300 zł
  – w klasie okręgowej 250 zł
  – w klasie A 200 zł
  – w klasie B 150 zł
  – w klasie C 100 zł
  – osoby fizyczne 150 zł
  3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie do 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi.
  4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając imię i nazwisko oraz nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują obie strony załącznika do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.
  5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W rozgrywkach IV ligi i klas niższych, prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej lub Podokręg, pierwszą instancją jest właściwy w sprawie Wydział/Komisja Gier lub Wydział/Komisja Dyscypliny, a drugą instancją Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN.
  6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek.
  7. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub bezpośrednio do organu II instancji z powiadomieniem organu, który wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.
  8. Rozpatrzenie odwołania przez Związkową Komisję Odwoławczą MZPN jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości:
  – w IV lidze, klasie okręgowej oraz w klasach A, B i C – 150 zł od odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów
  – osoby fizyczne z wyjątkiem kibiców – 350 zł od odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów
  – kibice – 200 zł
  9. Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w punkcie 8 musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania.
  10. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.
  11. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu za wyjątkiem trybu kasacyjnego do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
  12. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach IV ligi i klas niższych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN i Zarządu/Prezydium MZPN podjętych po uchwaleniu Regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Wydziały/Komisje Gier MZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy na stronach internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier MZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: mzpnkrakow.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy. Wydziały/Komisje Dyscypliny MZPN i Podokręgów publikują komunikaty za pośrednictwem swoich stron internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą (są wiążące dla klubów).
5. Jeśli organ prowadzący dane rozgrywki tak zdecyduje, kluby przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do właściwego Wydziału/Komisji Gier informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania właściwego Wydziału/Komisji Gier o wszelkich zmianach teleadresowych.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH PIŁKI NOŻNEJ JAKO REPREZENTANT KLUBU SPORTOWEGO * ZAWODNIK POWYŻEJ 23 ROKU ŻYCIA * zgodnie ze zmianą w Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN

KLUB SPORTOWY
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zawodnika ……………………………………………………………………………………
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej realizowanym przez klub.
Przystępuję do gry w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2021/2022 na własną odpowiedzialność.
Zapoznałem(am) się z Regulaminem Rozgrywek i zobowiązuje się go przestrzegać. Klub dał mi do wyboru – przebadanie stanu zdrowia i wydanie orzeczenia o stanie zdrowia przez upoważnionego lekarza lub udokumentowania stanu zdrowia poprzez oświadczenie. Wybrałem formę oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że klub oraz Wojewódzki Związek/Podokręg Piłki Nożnej, organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przeze mnie kontuzje i uszczerbek na zdrowiu, jak również za ewentualny, negatywny stan mojego zdrowia i konsekwencje wynikające z udziału w rozgrywkach piłkarskich i zajęciach treningowych jako reprezentant klubu.
Niniejsze oświadczenie pozostawiam w klubie z dniem ………………………….
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rozgrywek, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć́ lub filmów przedstawiających mnie jako uczestnika zawodów.
…………………………………….……………..……./data ……………………
czytelny podpis zawodnika

 

INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH

Data, miejsce _____________________________

Klub:_____________________________
Do: Wydział Gier MZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość
tej skrzynki.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Wydziału Gier MZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:______________________________

 

Oryginał Deklaracji znajduje się na stronie http://www.mzpnkrakow.pl/ w zakładce Dokumenty,

oraz na stronie www.podokregbrzesko.futbolowo.pl w zakładce Do Pobrania

LICENCJE KLUBOWE

Dokumenty, które składa Klub ubiegający się o licencje na sezon

  rozgrywkowy 2021/2022 (IV LIGA), na sezon 2021/2022/2023 (pozostałe klasy  rozgrywkowe):

 1. Wniosek o przyznanie licencji dla klubu (załącznik nr.1).
 2. Pełnomocnik klubu d/s procedury licencyjnej (załącznik nr.2)
 3. Kryteria prawne (załącznik nr.3) – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Starosty.
 4. Kryteria sportowe (załącznik nr.4)
 5. Kryteria infrastrukturalne (załącznik nr.5)
 6. Kryteria dotyczące personelu (załącznik nr.6):
 7. kserokopia kierownika d/s bezpieczeństwa lub koordynatora d/s bezpieczeństwa,
 8. kserokopia trenera pierwszego zespołu,
 9. kserokopia spikera (dotyczy zespołów IV ligi)
 10. Kryteria dotyczące finansów (załącznik nr.7).
 11. Oświadczenie o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych (załącznik nr.8)
 12. Umowa użyczenia obiektu sportowego (jeśli klub nie jest właścicielem obiektu)
 13. Kserokopia odbioru obiektu sportowego.
 14. Dowód wpłaty licencyjnej (IV liga – 300,00 zł., pozostałe klasy – 200,00 zł).

Pełną dokumentację składamy w biurze Podokręgu lub bezpośrednio do Pana Andrzeja

Maślanka – IV liga i kl.okr. do dnia 20.06.2021 r. Pozostałe klasy i drużyny młodzieżowe do dnia 30.06.2021 r.

 

Dodaj komentarz