ROZGRYWKI 2021 / 2022 <<< INFORMACJE >>> aktualizacja ~ 14.10.2021

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

ZALEGŁOŚCI FINANSOWE

kluby  na 14 października 2021

/ opłaty transferowe, żółte kartki, kary dyscyplinarne / należy uregulować natychmiastowo

WULKAN Biesiadki – 150,00 zł

JADOWNICZANKA Jadowniki – 500,00 zł

IVA Iwkowa – 850,00 zł

Poniżej wyciąg Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN dotyczący

konsekwencji nie płacenia, oraz wykonywania kar

ROZDZIAŁ IX.
INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
Art. 104

Niewykonywanie orzeczeń

Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń

organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu,

wymierza się kary:

1) klubom:
a) karę pieniężną do 100.000zł
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
e) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, pośrednikom transakcyjnym i działaczom piłkarskim:
a) karę dyskwalifikacji czasowej,
b) wykluczenie z PZPN.

Art. 105
Niewykonywanie zobowiązań

Za niewykonywanie zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej

lub związków piłki nożnej wymierza się kary:

1) klubom:
a) kara pieniężna,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom :
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,
d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,
3)innym osobom fizycznym:
a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł,
b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

Wszystkie pisma dotyczące zmian: terminów meczy, godzin

rozgrywania meczy, należny składać osobiście, lub wysyłać pocztą

elektroniczną najpóźniej do Piątku godz. 19:00 danego tygodnia. Pisma i

wiadomości, które wpłynął po w/w terminie będą rozpatrywane w pierwszy

dzień roboczy następnego tygodnia, czyli w Poniedziałek/.

Natomiast rejestracja zawodników, zgłaszanie zawodników 

w systemie extranet od sezonu 2019/2020 odbywa się tylko poprzez 

panel klubowy: Extranet-PZPN – https://kluby.pzpn.pl/#/LoginDetails. 

W uzasadnionych przypadkach można uzyskać pomoc w Biurze P.P.N.

w godzinach urzędowania pod adresem Brzesko ul. Okocimska 5. Należy

posiadać przy sobie: login i hasło do panelu kluby PZPN.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

Rocznik drużyn młodzieżowych w rozgrywkach sezonu

 2021/2022

JUNIORZY – od 01.01.2003 r. do 31.12.2004 r.

JUNIORZY MŁODSI – od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 r.

TRAMPKARZE – od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.

MŁODZIKI – od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym,

w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego

ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo

polskie. W sezonie 2020/2021 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 2001 i młodszy.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

W sezonie 2021/2022 Junior i Junior Młodszy rozgrywane będą w kategorii II ligi.

Rozgrywki te prowadził będzie Podokręg Bochnia

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

LICENCJE KLUBOWE

Dokumenty, które składa Klub ubiegający się o licencje na sezon

  rozgrywkowy 2021/2022 (IV LIGA), na sezon 2021/2022/2023 (pozostałe klasy  rozgrywkowe):

 1. Wniosek o przyznanie licencji dla klubu (załącznik nr.1).
 2. Pełnomocnik klubu d/s procedury licencyjnej (załącznik nr.2)
 3. Kryteria prawne (załącznik nr.3) – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Starosty.
 4. Kryteria sportowe (załącznik nr.4)
 5. Kryteria infrastrukturalne (załącznik nr.5)
 6. Kryteria dotyczące personelu (załącznik nr.6):
 7. kserokopia kierownika d/s bezpieczeństwa lub koordynatora d/s bezpieczeństwa,
 8. kserokopia trenera pierwszego zespołu,
 9. kserokopia spikera (dotyczy zespołów IV ligi)
 10. Kryteria dotyczące finansów (załącznik nr.7).
 11. Oświadczenie o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych (załącznik nr.8)
 12. Umowa użyczenia obiektu sportowego (jeśli klub nie jest właścicielem obiektu)
 13. Kserokopia odbioru obiektu sportowego.
 14. Dowód wpłaty licencyjnej (IV liga – 300,00 zł., pozostałe klasy – 200,00 zł).

Pełną dokumentację składamy w biurze Podokręgu lub bezpośrednio do Pana Andrzeja

Maślanka – IV liga i kl.okr. do dnia 20.06.2021 r. Pozostałe klasy i drużyny młodzieżowe do dnia 30.06.2021 r.

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

enlightened

Komisja Gier MZPNP Brzesko informuje kluby, że z dniem 14 maja 2021 roku wszystkie zmiany terminów i godzin meczów pucharowych i ligowych seniorów (Klasa A i B) oraz meczów ligowych grup młodzieżowych (juniorzy, trampkarze i młodziki) należy dokonywać poprzez wypełnienie „Formularza zmiany terminu meczu”, który dostępny jest na stronie internetowej MZPNP Brzesko lub poprzez Extranet.

Inne próby przełożenia terminu meczu (telefoniczne, mailowe, SMS-owe) nie będą rozpatrywane przez Komisję Gier MZPNP Brzesko.

Wyciąg z regulaminu rozgrywek na dole strony

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened

REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

na sezon 2020/2021 /wyciąg/

6. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 7

1. W rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych, klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez MZPN lub właściwy Podokręg, a następnie uprawnieni do gry przez właściwy Wydział/Komisję Gier MZPN lub Podokręgu w systemie Extranet. Zawodnicy muszą być uprawnieni do gry w systemie Extranet w każdej z drużyn danego klubu, w której występują.
Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała nr VI/94 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

2. W rozgrywkach młodzieżowych sezonu 2020/2021 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w okresie:
– od 01.01.2002 do 31.12.2003 Junior (A1 – rocznik 2002, A2 – rocznik 2003)
– od 01.01.2004 do 31.12.2005 Junior młodszy (B1 – rocznik 2004, B2 – rocznik 2005)
– od 01.01.2006 do 31.12.2007 Trampkarz (C1 – rocznik 2006, C2 – rocznik 2007)
– od 01.01.2008 do 31.12.2009 Młodzik (D1 – rocznik 2008, D2 – rocznik 2009)

3. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Junior
młodszy (roczniki 2004, 2005) – pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry zawodnika z kategorii Trampkarz (rocznik 2006), który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.4b. W rozgrywkach kategorii wiekowej Junior Młodszy mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Trampkarz (roczniki 2006, 2007) – pod warunkiem pozytywnej opinii lekarza zezwalającej na grę w wyższej kategorii wiekowej.

3a. W rozgrywkach kategorii wiekowej Trampkarz mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Młodzik (roczniki 2008, 2009) – pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach rozgrywkowych.
3b. W rozgrywkach kategorii wiekowej Młodzik mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowej Orlik (roczniki 2010, 2011) – pod warunkiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach rozgrywkowych.
5. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie deklaracji oraz złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet (o ile wcześniej nie był złożony). Na wniosku oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych). Zawodnik może być zatwierdzony przez klub w systemie Extranet po ukończeniu 7. roku życia.

§ 8

5. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VI/94 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
6. W przypadku rozpoczęcia przez zawodnika nauki w szkole podstawowej, klub macierzysty na podstawie wystąpienia pisemnego rodziców lub opiekunów ustawowych każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę w innym klubie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez zawodnika 15. roku życia.

8. Zawodnik nie zarejestrowany w systemie Extranet danego klubu jest zawodnikiem wolnym.

9. Zawodnicy nowo zgłoszeni, mogą być zgłoszeni i potwierdzeni do klubu poza okienkiem transferowym.

10. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony do klubu jeżeli przedłoży pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego i spełnia warunki wynikające z innych przepisów piłkarskich oraz niniejszych przepisów.

11. Zawodnik, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą może podpisać zgłoszenie do innego klubu załączając pisemne potwierdzenie tego faktu przez macierzysty Podokręg.

12. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na udział w treningach i zawodach piłkarskich.

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).

3. Zawodnik w drużynie młodzieżowej może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań w drużynie seniorów.

4. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry.

enlightened

INTERPRETACJA ZAPISÓW REGULAMINOWYCH

4 LIGA I KLASY NIŻSZE MZPN

NA SEZON 20120/2021

Art.5  §10 pkt.2 lit.c                                                                                                                            Zawodnikowi zalicza się mecze wyłącznie rozegrane. Samo wpisanie do protokołu                                            i walkower nie daje tego przywileju.

Art.7  §15 pkt.4 lit.a i b
Drużynie zalicza się wyłącznie mecze rozegrane na boisku.
Jeśli drużyna wycofała się w trakcie I rundy, lub przed startem II rundy rewanżowej,                                          to wyniki należy anulować. Jeśli natomiast rozegrała choć jeden mecz w rundzie wiosennej,                            to spełniła warunek 50% rozegranych spotkań i wówczas wyniki utrzymujemy, a w pozostałych              meczach walkowery.

 

enlightened

Biuro Podokręgu informuje i przypomina 

​o uregulowanie płatności względem Podokręgu.

W przypadkach nie dotrzymywania terminów płatności

zgodnie z Reg. Rozgr. MZPN art.10  §18 pkt 5!!!

zawody zweryfikuje Komisja Gier jak poniżej:

 Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek

mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana

na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu

wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio,

faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier

zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.

enlightened

  Konsekwencje nie płacenia kar finansowych

Uchwała   nr  13/Z/2018  z dnia  12 lipca 2018 roku /obowiązująca/

Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości:

opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Art. 3

 1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie ( KP ) lub przelewem na konto bankowe Okręgu, Podokręgu, MZPN.
 2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za należności finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
 3. Kary pieniężne  są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
 4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne.

enlightened

Uchwała  nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prezydium Zarządu Małopolskiego  Związku  Piłki  Nożnej

w sprawie wpisu do regulaminów rozgrywek piłkarskich

dotyczącego licencji trenerskiej.

I.  Na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów MZPN Michała Królikowskiego, Prezydium Zarządu MZPN uchwałą nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. zatwierdziło wpis do regulaminów rozgrywek piłkarskich obowiązujących na terenie Małopolski dotyczący:

–  sprawdzania przez sędziego zawodów oryginału licencji trenerskiej oraz oddania go trenerowi dopiero po zakończeniu zawodów,

–  uprawnienia członków Wydziału Szkolenia i Rady Trenerów MZPN do wglądu do licencji
trenerskiej u sędziego, podczas zawodów.

                           II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                        Zatwierdził

                                                                                                              Prezes  MZPN Ryszard  Niemiec

enlightened

Biuro Podokręgu informuje, że opieka medyczna,

zmiana terminu meczy, gra zawodników w dwu drużynach,

 tylko według zapisów regulaminowych.

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO

IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

na sezon 2020/2021 …/wyciąg/

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 6

8. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

9. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika
(Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała nr I/10 z dnia 28.01.2018 roku
Zarządu PZPN w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich)

§ 9

7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania
z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze
nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis
innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie
później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych
załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść
tam swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności
nałożonych przez niego kar. Kierownicy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie
zmian zawodników nieswoich drużyn (drużyny przeciwnika).

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w
różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
c) udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi:
a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d;
b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskie lub pucharowe), nie może występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych);
d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) – przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

4. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:
a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu;
b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) – przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu.

5. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

6. SĘDZIOWIE

§ 12

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów MZPN lub właściwe Kolegium
Sędziowskie Podokręgu z wykorzystaniem systemu Extranet. Wyznaczeni sędziowie
potwierdzają przyjęcie obsady do realizacji w systemie Extranet PZPN.

2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi
się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do
prowadzenia spotkania.

3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone
w obecności kapitanów obu drużyn.

4. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być
dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 24 godzin od
zakończenia zawodów.

5. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie
przejmuje sędzia asystent nr 1, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów albo sędzia
techniczny, jeżeli został wyznaczony. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym
sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku niestawienia się związkowych sędziów
asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu
kandydatów na sędziów asystentów.

6. Każde zawody mistrzowskie lub pucharowe – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego i niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności – muszą być rozegrane jako
mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że
rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.

7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek niestawienia się w przepisowym czasie na
boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do
rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub
drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu
zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie
pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia
zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym
samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

8. Zawody piłki nożnej nie mogą się odbyć, jeżeli przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione następujące wymagane regulaminami dokumenty:
a) druki składów wypełnione przez oba zespoły
b) znajdujące się w protokole zawodów oświadczenia kierowników drużyn lub trenerów o fakcie posiadania przez zawodników badań lekarskich zgodnych z postanowieniami § 17 ust. 1-6.
Za dopuszczenie do zawodów zawodników posiadających badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych, o których mowa §17 ust. 6 odpowiada kierownik drużyny (w przypadku braku kierownika, w następnej kolejności trener prowadzący drużynę w zawodach) przez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w protokole zawodów. Sędzia, obserwator lub delegat może żądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem złożonym przez kierownika/trenera drużyny.
c) dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach
9. Zawody piłki nożnej muszą się odbyć pomimo, że przed ich rozpoczęciem sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) nie zostały przedstawione inne niż wskazane w ust. 8 wymagane regulaminami dokumenty, takie jak na przykład:
a) protokół weryfikacji boiska
b) lista porządkowych, służb informacyjnych lub służb technicznych
c) dokument poświadczający posiadanie przez trenera stosownych uprawnień do prowadzenia zespołu (licencja trenerska)
d) licencja spikera
e) licencja kierownika ds. bezpieczeństwa
f) licencje członków służb informacyjnych
g) informacja organizatora zawodów
h) licencja klubu
i) dokument poświadczający powiadomienie policji i pogotowia o rozgrywaniu meczu
3. Fakt braku dokumentów, o których mowa w ust. 8, sędzia (obserwator, delegat) jest zobowiązany opisać w sprawozdaniu z zawodów (raporcie obserwatora, raporcie delegata). Na podstawie takiego zapisu Wydział (Komisja) Dyscypliny ukarze winny klub za uchybienia organizacyjne.

11. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy). W przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku pełną
odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

12. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji (lub
rachunku) wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie
z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu
Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać
(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość
jego dochodów oraz potrąconego podatku.

13. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot
kosztów w wysokości 70 % ryczałtu.
W przypadku meczu, który został przerwany z powodu warunków atmosferycznych (ulewa, śnieżyca,
zapadające ciemności itp.) lub dogrywania meczu przerwanego z ww. przyczyn obowiązuje
następująca zasada rozliczania sędziów i obserwatorów:
a. za rozegraną połowę lub krótszy czas gry: 70% ryczałtu;
b. za czas gry dłuższy niż pierwsza połowa: 100% ryczałtu.

14. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek
ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu
spotkania.
Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia
do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

15. Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu
prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście).
W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub
na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być
dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

16. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach,
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.
17. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i
nie mogą być zmienione. Ewentualne błędy sędziego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.

7. ZASADY ROZGRYWEK

§ 14

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej do właściwego Wydziału/Komisji Gier. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek w systemie Extranet i na oficjalnej stronie internetowej PZPN laczynaspilka.pl jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy (i późniejsze zmiany terminów) rozgrywania meczów są wiążące dla zainteresowanych klubów.

4. W przypadku nieprzesłania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu – jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 7 dni przed terminem kolejki.

5. W takiej sytuacji właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza).

6. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 5 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.

7. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11:00. Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15:00 (chyba, że zapadające ciemności zmuszają do wyznaczenia meczu na wcześniejszą godzinę).

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki sezonu
rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania
meczów ostatnich dwóch kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić
inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż
uprzednio wyznaczony.

10. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma prawo
wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

11. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę
zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego
powiadomienia). Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów
danej kolejki rozgrywek.
Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet – klub nie ma
obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika. 

12. W przypadku innym niż w pkt. 11, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego
z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu,
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz
uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie
będą rozpatrywane.
W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w
przypadku najbliższego weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin
przed wyznaczoną godziną zawodów) klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w
wysokości określonej – stosowną uchwałą Zarządu MZPN – dla poszczególnych klas rozgrywkowych,
na konto MZPN, OZPN lub Podokręgu PN.
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia
bez rozpatrzenia.

13. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. Mecze nie rozegrane w rundzie jesiennej muszą się
odbyć najpóźniej przed trzecią kolejką rundy wiosennej.
14. W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub
ogłosić zakaz gry.

8. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§ 16

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 roku (z późniejszymi zmianami) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, trenerów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.

3. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:
a) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, działaczom i zawodnikom;
b) wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym;
c) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy regulaminu obiektu sportowego zgodnie z wymogami o bezpieczeństwie imprez masowych;
d) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;
e) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom;
f) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w pkt e)

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż rocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

3. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich lub oświadczeniem (§ 17, ust.6) o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

6. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (według wzoru MZPN załączonego do Regulaminu).

7. Niezależnie od postanowień ust. 6, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

8. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późniejszymi zmianami);
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późniejszymi zmianami).

9. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

10. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020, poz. 568).

11. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem w sprawozdaniu do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową.

12. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.

13. Gospodarz jest obowiązany zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność
odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

14. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.

10. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek MZPN.

2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.

3. Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas karą pieniężną lub dyskwalifikacji wg tabeli:

Nr żółtej kartki IV liga Klasa   Okręgowa Klasa A Klasa B Klasa C
3 70 zł 40 zł 35 zł 30 zł 25 zł
4 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji
6 105 zł 75 zł 60 zł 55 zł 40 zł
8 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji 1 mecz dyskwalifikacji
9 135 zł 95 zł 80 zł 70 zł 60 zł
12 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji
16, 20, 24 itd. 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji 2 mecze dyskwalifikacji

4a. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Wydział/Komisję Dyscypliny, nie mniejszej niż 100 zł. Wpłata musi być dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem najbliższego meczu.

5. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kopia/skan dowodu wpłaty musi być dostarczony organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio lub drogą elektroniczną) przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę ryczałtowej opłaty za żółte kartki, którą należy uiścić przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w wysokości ustalonej przez organ prowadzący rozgrywki. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach IV ligi i klas niższych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021.
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN i Zarządu/Prezydium MZPN podjętych po uchwaleniu Regulaminu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Wydziały/Komisje Gier MZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy na stronach internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier MZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: mzpnkrakow.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy. Wydziały/Komisje Dyscypliny MZPN i Podokręgów publikują komunikaty za pośrednictwem swoich stron internetowych w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą (są wiążące dla klubów).
5. Jeśli organ prowadzący dane rozgrywki tak zdecyduje, kluby przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do właściwego Wydziału/Komisji Gier informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania właściwego Wydziału/Komisji Gier o wszelkich zmianach teleadresowych.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH PIŁKI NOŻNEJ JAKO REPREZENTANT KLUBU SPORTOWEGO * ZAWODNIK POWYŻEJ 23 ROKU ŻYCIA * zgodnie ze zmianą w Uchwale IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN

KLUB SPORTOWY
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zawodnika ……………………………………………………………………………………
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej realizowanym przez klub.
Przystępuję do gry w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021 na własną odpowiedzialność.
Zapoznałem(am) się z Regulaminem Rozgrywek i zobowiązuje się go przestrzegać. Klub dał mi do wyboru – przebadanie stanu zdrowia i wydanie orzeczenia o stanie zdrowia przez upoważnionego lekarza lub udokumentowania stanu zdrowia poprzez oświadczenie. Wybrałem formę oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że klub oraz Wojewódzki Związek/Podokręg Piłki Nożnej, organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przeze mnie kontuzje i uszczerbek na zdrowiu, jak również za ewentualny, negatywny stan mojego zdrowia i konsekwencje wynikające z udziału w rozgrywkach piłkarskich i zajęciach treningowych jako reprezentant klubu.
Niniejsze oświadczenie pozostawiam w klubie z dniem ………………………….
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji rozgrywek, publikowanie w mediach danych osobowych, zdjęć́ lub filmów przedstawiających mnie jako uczestnika zawodów.
…………………………………….……………..……./data ……………………
czytelny podpis zawodnika

 

INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH

Data, miejsce _____________________________

Klub:_____________________________
Do: Wydział Gier MZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość
tej skrzynki.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Wydziału Gier MZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:______________________________

 

Oryginał Deklaracji znajduje się na stronie http://www.mzpnkrakow.pl/ w zakładce Dokumenty,

oraz na stronie www.podokregbrzesko.futbolowo.pl w zakładce Do Pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *